سی و یک نما- این مجموعه مثل جرقه ای برای موفقیت حرفه ای جانی دپ بود و باعث شد دپ به عنوان بازیگر جوانی محبوب در کشور شناخته شود. دپ محبوب شدنش را آزار دهنده می دانست اما به بازی در مجموعه ادامه داد چون قرارداد بسته شده بود و برای هر قسمت ۴۵۰۰۰دلار دستمزد گرفته بود. سرانجام بعد از ۴سری از این قرارداد آزاد شد.