ناامیدم... آن قدر در این مدت زیر فشار کار بودم که گاهی احساس می کنم صدای شکستن استخوان هایم را می شنوم! حس می کنم حرکات بدنم کند شده و گویی پیری آمده که مرا در آغوش کشد؛ تو هم مثل منی؟! همین حس ها را داری؟ تو هم با خودت فکر می کنی چرا باید این همه سختی…