ضمناً شایان ذکر است که بر اساس آخرین تغییرات در مخابرات استان خراسان رضوی، کد شهر مشهد مقدس از 0511 به 051 تغییر کرده است، همچنین قبل از هر شماره ای عدد 3 ...